Data ustalenia tekstu: 1 lipiec 2011 r. Data ostatnio wprowadzonych zmian: 27 lipca 2011 r.

Zasady i warunki korzystania z serwisu ittinvest.pl

Niniejszy regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.
Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.
Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Dostęp do możliwości i usług w ittinvest.pl jest zróżnicowany. Możesz być odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny ittinvest.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie ittinvest.pl:
 • zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
 • akceptujesz w pełni Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
Goście witryny ittinvest.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:
 • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 • komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 • porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym za pomocą formularza kontaktowego i innych,
 • publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.
Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też – o ile to zostało wyraźnie zaznaczone – dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL).
Dlatego:
 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nieoznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądż GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną ittinvest.pl, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • udostępniając w witrynie ittinvest.pl własne materiały – o ile nie wniesiesz uprzednio w sposób jawny i oczywisty specjalnych zastrzeżeń – wyrażasz zgodę tylko – na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a także udzielasz wydawcy – ittinvest.pl następujących praw: do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
 • zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny ittinvest.pl, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 • zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami.
Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisuittinvest.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.
Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:
 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 • nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,
 • zgadzasz się, aby wydawca witryny ittinvest.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób, bądź, w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie ittinvest.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia na adres:  biuro@ittinvest.pl
Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:
 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy, o poruszanych w witrynie sprawach, oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego
Wyłączenia gwarancji
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witrynyittinvest.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:
 • Wydawca witryny ittinvest.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny ittinvest.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie ittinvest.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji,
 • Wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny, lub jakikolwiek odsyłacz, będzie działał bezbłędnie, oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Wydawca witrynyittinvest.pl, ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki, wykorzystania przez Ciebie informacji, lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny ittinvest.pl, (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny ittinvest.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.
Wydawca i autorzy serwisu ittinvest.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.
Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny ittinvest.pl i materiałów w niej zamieszczonych, wobec Wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie ittinvest.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm – naszych Klientów. Wydawca witryny ittinvest.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny, zgadzasz się, że:
 • niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce,
 • w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 • wszelkie wynikające z korzystania z witryny ittinvest.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie ittinvest.plroszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.
Zmiany regulaminu korzystania z witryny ittinvest.pl
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Regulaminu w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu w odpowiedniej witrynie internetowej ittinvest.pl.
WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@ittinvest.pl.